Cursuri

Cursurile propuse anul acesta sunt inspirate din programul de lecturi „Marile Cărți”, conceput inițial pentru Școala de la Bunești.

1. Homer

Modul III (11-12 ani)

Mentor: Laura Vintilă

Cursul propune citirea progresivă a epopeii Iliada, de Homer, urmărind înțelegerea contextuală a apariției epopeii. Temele lumii homerice: războiul, natura, credința, nemurirea, familia; caracteristicile eroului homeric, zeii homerici, stilistică homerică (comparația epitetul formular, versificația), actualitatea Iliadei. 

Obiective didactice: interpretarea și memorarea unor pasaje semnificative din epopeea homerică Iliada; îmbunătățirea capacității de exprimare; dobândirea unui vocabular bogat, esențial în exprimarea propriilor judecăți, emoții, opinii; dezvoltarea mijloacelor de expresivitate prin exerciții de improvizație și jocuri.

Modul III (11-12 ani)

Mentor: Laura Vintilă

Citirea progresivă a epopeii Odysseia, de Homer. Legătura dintre cele două epopei homerice, Iliada și Odysseia. Virtuțile homerice: Nostalgia, afectul dominant al Odysseei, și semnificațiile acesteia. Zeii homerici. Interpretarea aventurilor lui Odiseu, punându-le în valoare actualitatea. 

Obiective didactice: recunoașterea elementelor asimilate în cursul anterior; asimilarea unor concepte homerice avansate, interpretarea și memorarea unor pasaje semnificative din epopeea homerică Odysseia; îmbunătățirea capacității de exprimare; dobândirea unui vocabular diversificat; dezvoltarea mijloacelor de expresivitate prin exerciții de improvizație și jocuri.

2. Herodot

Modul III (11-12 ani)

Mentor: Petre Guran

Cursul are ca obiectiv cunoașterea lumii vechi prin ochii autorilor antici și acoperă cunoștințe corespunzătoare materiilor geografie, istorie, logică, religie, gândire politică antică, istoria științei.

Lectura este acompaniată de mentor, care explică termenii necunoscuți, raportează informația lui Herodot la alte surse specifice cercetării istorico contemporane, cum ar fi surse scrise alternative descoperite între timp, cercetări arheologice, referințe la istoria Artei. Ocazional vor fi citite texte în limba engleză. Termenii cheie ai lui Herodot vor fi discutați cu referință la greacă și latină și cu explicații etimologice. Material didactic recomandat: Istoriile lui Herodot (ediție din 1961 în 2 vol sau ediția Humanitas 2021), glob pământesc și atlas geografic. Pornind de la textul lui Herodot elevii vor face exerciții de parafrază și rezumat.

3. Tragicii greci

Eschil, Orestia;
Sofocle, Antigona, Oedip rege.

Modul III (12-14 ani)

Mentor: Laura Vintilă

Citirea trilogiei tragice Orestia (Agamenon. Hoeforele. Eumenidele) de Eschil completează cunoștințele acumulate prin citirea epopeilor homerice. Interpretarea unor fragmente reprezentative selectate va permite înțelegerea felului în care se oglindesc vechile mituri grecești în Grecia clasică.

Citirea tragediilor Antigona și Oedip rege, de Sofocle, deschide noi perspective asupra mitologiei grecești, explică noțiunea de datorie sacră, de jertfă, de țap ispășitor prin interpretarea pasajelor reprezentative selectate. Vor fi discutate semnificații cardinale în operele dramaturgilor antici și actualitatea acestora.

Obiective didactice: familiarizarea cu trăsăturile teatrului clasic grec; interpretarea și memorarea pasajelor cheie; asimilarea unui vocabular bogat, menit să îmbunătățească formularea propriilor judecăți, emoții, opinii; dezvoltarea mijloacelor de expresivitate prin exerciții de improvizație și jocuri.

4. Platon

Modulele III, IV și V (11-15 ani)

Apărarea lui Socrate 

Euthyphron

Gorgias

Protagoras

Timaeus

Mentor: Victoria Deliu

Acesta este un curs de introducere în gândirea filozofică, care se va sprijini pe textul platonic ca să aducă în fața copiilor, într-o manieră simplificată, principalele probleme filozofice – în special din epistemologie, cum ar fi problema adevărului și problema cunoașterii, și din filozofia morală și politică, precum problema cauzei acțiunii imorale, problema sacrificiului de sine, problema dreptății și a respectării legilor cetății, tensiunea adevăr-putere. De asemenea, vom analiza împreună modelul filozofului, întruchipat de Socrate, pe care îl vom contrasta cu modelul omului politic, al artizanului, al profetului, al eroului etc. Ne vom folosi și de dezbateri pentru a-i îndemna pe elevi să reflecteze mai sistematic asupra celor mai importante teme pe care le vom întâlni. Miza cursului este de a-i familiariza pe elevi cu câteva mari probleme filozofice și de a-i provoca să le raporteze la propriile situații.

Material didactic: Platon, Opera integrală, vol. I, traducere, introducere generală, introduceri și note de Andrei Cornea, Editura Humanitas, București, 2021.

Platon, Opere, vol. VII, traducere de Petru Creția și Cătălin Partenie, Editura Științifică, București, 1993.

Modul V (15-18 ani)

Mentor: Tudor-Alexandru Jinga

Platon, Banchetul

Banchetul (Symposium în limba greacă) este una din acele cărți care nu poate să lipsească din formarea unui om educat. Impactul pe care l-a avut această operă asupra istoriei ideilor este greu egalabil. Poate chiar tema dialogului este motivul unui asemenea succes: iubirea este un sentiment central, mult prea puternic pentru a-i rămâne indiferenți și mult prea complex pentru a-l descifra cu ușurință. Personajele dialogului încearcă, însă, rând pe rând acest lucru, iar revelația socratică este cea care va da ulterior grila la care se vor raporta ulterior mulți filosofi și teologi.

Obiectivele cursului: parcurgerea, discutarea și explicarea textului; înțelegerea lucrării în contextul gândirii platoniciene.

Platon, Republica

În Republica Platon încearcă să conceapă cum ar trebui să arate statul și omul ideal, având în prim plan virtutea dreptății sau dikaiosúnē. Statul trebuie să fie conceput întocmai ca sufletul omului, din trei părți principale: apetența, înflăcărarea și rațiunea sau înțelepciunea; fiecăreia dintre acestea i se atribuie o virtute (care trebuie cultivată) și o clasă socială. Drept este, pentru Platon, ca fiecare să își cunoască locul și îndatorirea: fiecare să facă ceea ce îi este potrivit sieși.

La fel ca Banchetul, dialogul Republica este una din cele mai marcante opere filosofice, influențând definitiv istoria gândirii politice. Ceea ce vom urmări și în acest caz, va fi parcurgerea, discutarea și înțelegerea textului în contextul gândirii platoniciene, precum și atenția asupra înrâuririi pe care acest dialog l-a avut asupra filosofiei politice.

5. Aristotel

Modul IV (13-14 ani)

Mentor: Victoria Deliu

Acesta este un curs de introducere în teoria etică aristotelică, în cadrul căruia vom discuta pe larg despre virtuți – de la curaj, cumpătare, generozitate și mărinimie la blândețe, sinceritate, veselie și până la înțelepciunea practică. Nu vom neglija nici analiza viciilor, astfel că le vom încadra pe toate – virtuți și vicii – în teoria justei măsuri. Miza va fi dublă: pe de-o parte, de a înțelege diferența specifică a fiecărei virtuți și a fiecărui viciu și, pe de altă parte, de a le putea identifica, contextual, în propriile experiențe de lectură și, mai ales, de viață. Va fi un dialog permanent, plecând când dinspre intuițiile elevilor spre textul aristotelic, când invers. Nu vom citi împreună decât anumite pasaje-cheie și mai ușor de înțeles. Ultimele două-trei întâlniri din cadrul cursului vor fi destinate unor dezbateri în marginea unor dileme morale.

6. Tucidide

Modul III (12-14 ani)

Mentor: Laura Vintilă

Lectura și interpretarea unor fragmente reprezentative din Războiul Peloponesiac va începe prin schițarea contextului general, descrierea symmachiilor (alianțelor militare), a Ligii de la Delos și a regimului politic atenian, democrația greacă sub conducerea lui Pericle. Vor fi analizate cauzele războiului, conflictul dintre Athena și Corint privitor la Kerkyra; discursul funebru pentru morții din primul an de război, rostit de Pericle ca un elogiu al Imperiului atenian; dialogul melian, negocieri politico-militare între Athena și locuitorii insulei Melos, neutră în războiul peloponeziac, prin care este justificat interesul strategic al beligerantului în fața opțiunilor non-conflictuale ale unui actor geopolitic.

Cursul va sublinia universalitatea și actualitatea judecăților de valoare formulate de Tucidide. 

Obiective didactice: asimilarea unor concepte tucidideice de bază; asimilarea unor elemente esențiale de cultură, literatură și istoriografie antică; dobândirea unor instrumente de gândire critică; interpretarea ideilor cheie ale fragmentelor selectate; îmbunătățirea capacității de exprimare; dobândirea unui vocabular diversificat.

7. Greacă veche

Modul III și IV (12-15 ani)

Mentor: Laura Vintilă

Noțiuni de istorie a limbii elene. Alfabetul grec. Trăsături gramaticale specifice. Declinarea I. Declinarea a II-a. Scurte proverbe grecești: analiză și comentariu.

Obiective didactice: înțelegerea contextului istoric al formării limbii elene; asimilarea alfabetului grec; familiarizarea cu elemente de morfologie și fonetică greacă de bază; Recunoașterea diverselor forme cazuale; Stăpânirea declinării I și a II-a; dezvoltarea capacității de exprimare a propriilor idei în marginea unor proverbe grecești clasice.

8. Latină

Modul III (11-12 ani)

Mentor: Petre Guran

Cursul va preda limba latina împreună cu elemente de gramatică comparată a limbii latine și a limbilor romanice moderne.

Manual de începători. În primul an se va învăța morfologia : substantivul și declinările I, II, III, IV și V; verbele și conjugarea la toate timpurile din modul indicativ, adjectivele, adverbele.

Cursul debutează cu imnul tinereții Gaudeamus igitur, apoi introduce pe rând figurile tutelare ale lumii latine: Cincinnatus, Scipio Africanus, Cicero, Caius Iulius Caesar, Octavian Augustus, și marii poeți, filozofi și istorici: Vergiliu, Ovidiu, Seneca, Tacitus.

Metodă: scurte texte latinești adaptate nivelului de înțelegere, proverbe latinești, fabule.

Modul IV (12-13 ani)

Mentor: Diana Moldoveanu

Cursul va preda sintaxa latină după un manual conceput ca o parafrază simplificată sintactic a Metamorfozelor lui Ovidiu.

Imaginarul mitic al societăților antice constituie unul dintre fundamentele civilizației europene moderne. La fel ca spațiul grec, universul roman este bogat în mituri și povești ce scot la iveală atât imaginea pe care o societate și-o face despre sine, cât și modul în care aceasta își construiește credințele și codurile morale. Cursul de față își propune să ofere o introducere în cultura și gândirea mitică romană plecând de la celebra operă a poetului Ovidiu, Metamorfozele. De-a lungul semestrului, vom studia câteva metamorfoze faimoase, care stau la baza a numeroase motive și teme abordate în opere din literatura universală, precum mitul lui Narcis, căderea lui Icar sau povestea lui Pygmalion și a Galateei. Obiectivele principale vizate în cadrul acestui curs sunt familiarizarea cu miturile ovidiene, identificarea mesajului și învățăturilor sugerate de fiecare mit în parte, respectiv înțelegerea miturilor ca alegorie ce reflectă imaginarul și structura societății romane. Unde este cazul, se va realiza o paralelă între metamorfoza ovidiană și alte opere din literatura universală (ex: Deucalion și Pyrrha – Noe), respectiv vor exista discuții despre ritualurile religioase și funcția lor în Roma Antică.

9. Cicero

Modul IV (12-14 ani)

Mentor: Diana Moldoveanu

În cartea sa, Despre îndatoriri, filozoful roman Marcus Tullius Cicero explorează legătura dintre morală și politică și pe cale de consecință raportul dintre individ și societate.

Modul de organizare al societăților este indisociabil legat de interacțiunile dintre indivizii unei societăți. Un comportament virtuos conduce la stabilirea unor relații de tipul prieteniei și al încrederii, în timp ce un comportament vicios dăunează colaborării între indivizi. Cursul va fi dedicat explorării și înțelegerii principiilor care stau la baza unei dezvoltări armonioase a societăți, cu accent pe rolul pe care responsabilitatea și respectarea îndatoririlor individuale o au în buna funcționare a treburilor cetății. Plecând de la lectura unor pasaje din carte și de la discuții ce se vor baza pe exemple practice, elevii vor fi capabili să identifice virtuțile care încurajează cultivarea unor relații fructuoase în cadrul societății, tipurile de raporturi care se stabilesc între indivizii dintr-o societate (familie, prietenie, cetățenie etc) și importanța fiecăruia dintre ele, respectiv înțelegerea noțiunii de datorie individuală în dezvoltarea unor relații trainice și de durată în societate.

10. Marc Aureliu și Epictet

Modul IV (14-15 ani)

Mentor: Teodora Nichita

Cartea este una dintre operele fundamentale ale gândirii europene și reprezintă un exercițiu complex de întoarcere către propria persoană, de introspecție. Fiind în același timp o frescă istorică, un tratat de filozofie stoică și o mărturie autobiografică, modul personal în care sunt prezentate provocările pe care o persoană le întâmpină în urmărirea și înțelegerea propriilor gânduri și propriei personalități, natura exercițiului ascetic și necesitatea nepretențioasă de individualizare față de ceilalți constituie un cadru ideal pentru discuții ample cu elevii despre ce constituie mai exact identitatea personală, ce înseamnă vocația, cum putem să ne descoperim, acceptăm și cultivăm înzestrările naturale, cum putem să le armonizăm pe cele din urmă cu alegerea practică și pragmatică a unei cariere sau profesii, care sunt virtuțile ce trebuie cultivate și viciile ce ne împiedică să ducem o viață profund umană, cum să fim onești și consecvenți față de noi înșine și față de ceilalți, etc. Lectura Gândurilor lui Marc Aureliu oferă ocazia unui introduceri în psihologia morală, domeniu fundamental pentru perioada vieții în care se află elevii în modului IV.

După o introducere în contextul istoric al operei, textul ne va permite să urmărim trei obiective principale în cadrul acestor cursuri: antrenarea elevilor în auto-analiza și în urmărirea propriile gânduri și înclinații ca pe un fapt firesc (atât în scris, prin scurte pagini de jurnal, cât și în discuții), exercițiul de a armoniza permanent toate cele descoperite în relațiile cu ceilalți (discuții între elevi) și, nu în ultimul rând, un aspect mai teoretic – familiarizarea elevilor cu stoicismul ca școala filozofică și perspectivă asupra vieții.

Modul V (15-18 ani)

Mentor: Tudor-Alexandru Jinga

Enchiridion sau Manualul lui Epictet este una din cele mai celebre lucrări ale moștenirii filosofiei stoice – îndeosebi ale stoicismului târziu. Enchiridion înseamnă „la îndemână” în limba greacă și descrie foarte bine „spiritul” textului. Manualul este ca un mănunchi de cugetări apărute din și pentru viața de zi cu zi, căci stoicii au încercat întotdeauna să răspundă la problema suferinței și a felului în care ar trebui să ne raportăm la lume pentru a duce o viață cât mai tihnită și împăcată cu noi înșine. Denumirea de „manual” nu trebuie să ne țină la distanță, fiindcă nu metoda sau rețetele sunt ținta cărții, ci cultivarea unei atitudini asupra vieții care ne poate elibera mintea în fața celor mai grele încercări.

Cursul de față va avea în vedere două obiective principale: 1. cunoașterea și înțelegerea teoretică a textului în contextul filosofiei stoice și al momentului istoric, precum și influențele operei în istoria gândirii; 2. aspectul practic: încercarea de a aplica gândirea stoică, prin exerciții de imaginație și nu numai, asupra propriei persoane și în viața de zi cu zi.

11. Noul Testament

Modulele III și IV (11-15 ani)

Mentor: Robert Ciobanu

 1. Evangheliile după Matei și Luca
 2. Evangheliile după Marcu și Ioan
 3. Faptele Apostolilor, Epistolele lui Pavel către Corinteni și Epistolele sobornicești
 4. Epistolele lui Pavel, Epistola către Evrei și Apocalipsa

Citirea de-a lungul a patru etape de formare consecutive a întregului corpus al Noului Testament este nu numai o introducere în nucleul învățăturii creștine, ci și o introducere în sursele civilizației europene așa cum s-a cristalizat aceasta în Antichitatea târzie și apoi în Evul mediu. Cursul urmărește cunoașterea vocabularului conceptual neotestamentar, al marilor idei filosofice și religioase vehiculate, al genurilor literare folosite, narațiune, dialog, parabolă, discurs. Privite din punct de vedere istoric cărțile Noului Testament permit o privire în viața cotidiană și relațiile sociale ale unui strat al societății despre care sursele sunt rare: agricultorii, micii meșteșugari și întreprinzători, dar și marginalii sau exclușii social. Relațiile sociale din cadrul acestor micro-comunități agrar-urbane ale antichității se profilează pe fondul aspirațiilor majore ale umanității: sensul vieții și modalități de depășire ale contingenței materiale și sociale.  

12. Vechiul Testament

Modulele III și IV (11-15 ani)

Mentor: Robert Ciobanu

 1. Cartea Facerii (Geneza) și Cartea Ieșirii,
 2. Cărțile Iosua Navi, Judecători, Cartea lui Rut,
 3. Cărțile Regilor și Paralipomena,
 4. Cartea lui Iov, Isaia și Ieremia.

Citirea de-a lungul a patru etape de formare consecutive a unor fragmente din Vechiul Testament permite familiarizarea cu contextul istoric al formării unui popor ales de Dumnezeul cel Preaînalt ca să aducă mărturie despre acțiunea Sa proniatoare în fața întregii omeniri. Cursul urmărește cunoașterea vocabularului conceptual veterotestamentar, al marilor idei filosofice și religioase vehiculate, al genurilor literare folosite, narațiune, dialog, parabolă, discurs. Privite din punct de vedere istoric cărțile Vechiului Testament permit o privire în viața politică și religioasă a poporului lui Israel, relațiile cu popoarele înconjurătoare, și descriu un sistem politic bazat pe un templu central, sursă de identitate a unui popor, dedicat unei divinități unice, imateriale și invizibile. Vor fi discutate regimurile politice ale monarhiei și teocrației. Cartea lui Iov și a profeților Isaia și Ieremia descriu pătrunderea minții omenești dincolo de vălul lumii materiale și sociale, punând problema justiției divine. 

13. Istoria creștinismului

Modul IV (14-15 ani)

Mentor : Kenan Wang

Eusebius Pamphilus, episcop al cetății Cezareea Maritima, capitală a provinciei romane Palestina-Syria, este fondatorul genului literar al istoriei ecleziastice. Lucrarea lui intitulată Istoria ecleziastică reda cronologia difuzării creștinismului, a principalelor centre de învățătură creștină, a succesiunilor episcopale de la Apostoli până la începutul secolului al IV-lea, a apologeților și cateheților care au marcat primele trei secole. Eusebiu de Cezareea este de asemenea autorul a două manuale catehetice, Praeparatio evangelica și Demonstratio evangelica, adresate unor simpatizanți dintre păgâni, arătându-le că adevărul evanghelic a fost anticipat și pregătit de diverse curente filosofice. Lectura acestor texte este cea mai completă imagine a unei școli creștine într-un context tardo-antic. Eusebiu a întreținut și dezvoltat biblioteca maestrului său, preotul Pamphilus din Cezareea, în care s-au păstrat și de unde s-au difuzat operele lui Origen.

Lectura celor trei opere acoperă Istoria creștinismului în antichitate.

Modul III și IV (12-14 ani)

Mentor: Petre Guran

Legenda lui Varlaam și Ioasaf este un roman hagiografic bizantin, compus în limba greacă la sfârșitul secolului al X-lea. Interesul său constă pe de o parte în calitățile sale literare, pe de altă parte în caracterul său sincretic și enciclopedic. Sincretismul constă în faptul că nucleul legendei este dat de viața prințului Siddhartha Gautama, Buddha, dar și de o serie de parabole și scurte povestiri de proveniență orientală. Viața lui Buddha a circulat spre Occident prin persană, arabă și georgiană, până când a fost în cele din urmă recompusă în haină creștină în limba greacă și apoi latină. Caracterul sintetic provine din nenumărate citate biblice inserate în dialoguri și discursuri, din folosirea unor texte tardo-antice, dintre care cel mai important fragment aparține unei celebre Apologii a credinței creștine redactată de un filosof convertit, Aristide din Athena, adresată împăratului roman Hadrian. Ioasaf este prințul convertit la creștinism, iar apoi la o viață ascetico-mistică, iar Varlaam este inițiatorul său. Convertirea se produce pe cale intelectuală, scoțând în evidență latura filozofică a creștinismului. Într-un mod simplu și viu tânărul este introdus în cele trei mari întrebări pe care și le-a pus și Siddharta, dar pe care ni le-a pus și Hristos: ce înseamnă boala, ce înseamnă bătrânețea, ce înseamnă moarte?

Textul grecesc a beneficiat de excepționala traducere a învățatului boier Udriște Năsturel în secolul al XVII-lea și de o ediție cu ortografie modernizată, prefațată de Virgil Cândea.

Textul este potrivit pentru nivelul copiilor de 11-14 ani, acoperind materiile istorie, geografie, literatură universală, literatură română, logică și religie. Din punct de vedere lingvistic este cea mai atractivă poartă de intrare spre civilizația românească medievală, descoperind unitatea dintre aceasta și civilizația bizantină. Icoanele lui Varlaam și Ioasaf se regăsesc în multe mânăstiri românești, ceea ce atestă răspândirea și popularitatea legendei.

14. C. S. Lewis

Modul III (11-12 ani)

Mentor: Teodora Nichita

Cronicile din Narnia reprezintă cartea ideală pentru a introduce elevii în probleme de filozofie și teologie, pe fundalul poveștilor, aventurilor și dialogurilor dintre Digory și Polly, între Peter, Susan, Edmund și Lucy, între aceștia și vărul Eustace Scrubb, în cele din urmă dintre acesta și Jill Pole, iar la alt nivel dintre toți aceștia și Leul divin și regal Aslan. După ce elevii vor fi familiarizați în primele săptămâni cu viața și opera lui C.S. Lewis, filozof, apologet creștin și povestitor deopotrivă, vom parcurge pe rând trei volume ale Cronicilor, urmărind trei obiective principale: identificarea surselor de inspirație (creștine și mitologice), explorarea dilemelor morale în care sunt puse personajele (prin discuții libere, dar și prin dezbateri) și descoperirea unor teme fundamentale ce privesc omul (prietenia, dragostea, curiozitatea, curajul, etc.).

În urma acestui curs, elevii vor fi capabili să depășească cu mult simpla redare a întâmplărilor din text – vor descoperi că povestirea fantastică este contextul și pretextul prin care naratorul ilustrează bogăția imaginației și naturii umane în general.

Lectura este acompaniată de exercițiile scrise de parafrază, rezumat, de exercițiul oral al dezbaterii, în cele din urmă de formarea unui vocabular conceptual.

15. Matematică

Module II, III, IV și V (10-15 ani)

Mentori: Mihai Zamfirescu și Ștefan Capmare

Ne vom ghida după sistemul de predare Singapore combinat cu exerciții de tipul concursurilor Comper, Gazeta Matematică, LuminaMath, Euclid, olimpiade naționale/internaționale. Am optat pentru o metodă de asimilare a noțiunilor de matematică la vârsta optimă a înțelegerii lor, mizând pe dezvoltarea capacității lor de cuprindere la vârste mai mari, în acord cu cele mai recente cercetări. Noțiunile, conceptele și problemele matematice vor fi privite din perspectiva implementabilității lor în interacțiunea cu lumea reală. Metoda urmărește atât dezvoltarea abilităților de raționare (formale), cât și capacitățile de vizualizare și de rezolvare creativă a problemelor (materiale).

Modul II (10-11 ani)

Algebră: Aritmetică și paleoaritmetică. Operații pe mulțimea numerelor naturale. Proprietăți ale operațiilor elementare pe ℕ: comutativitate, asociativitate, distributivitate, element neutru, factor comun. Șirul lui Gauss.

Geometrie: Probleme de numărare. Perimetrul. Simetrii. Figuri geometrice elementare.

Modul III (11-12 ani) 

Metode de rezolvare a unei probleme: grafică; a reducerii la unitate; a comparației; a mersului invers; a falsei ipoteze; figurativă; a schimbării perspectivei; metoda reducerii la absurd; metoda algebrică.

Algebră: Fracții și operații cu fracții. Ridicare la putere și operații cu puteri. Numerele prime. Mulțimi și operații cu mulțimi. Implementarea algebrei în geometrie și rezolvarea geometrică a problemelor de algebră.

Geometrie: Figuri geometrice elementare. Măsurători.

Modul III (12-13 ani)

Algebră: Operații pe mulțimea numerelor raționale () și pe mulțimea numerelor întregi (ℤ).

Geometrie: Figuri: punct, dreaptă, unghi, triunghi, pătrat, dreptunghi. Drepte fundamentale în triunghi: bisectoare, înălțime, mediană, mediatoare. Drepte paralele. Rezolvarea algebrică a problemelor de geometrie. Matematici aplicate în finanțe și în fizică. Construcții cu rigla și compasul.

Modul IV (13-14 ani)

Algebră: Operații pe mulțimea numerelor reale (ℝ). Șiruri sau sume particulare. Noțiunea de funcție.

Geometrie: Linii fundamentale în triunghi. Asemănarea triunghiurilor. Figuri geometrice: paralelogram, romb, trapez, cerc. Arii. Ecuații și inecuații pe ℝ. Construcții cu rigla și compasul.

Modul V (14-15 ani)

Geometrie: Teoreme fundamentale (eg. Thales, Pitagora, a mediatoarei, a înălțimii etc). Elemente de geometrie în spațiu: plane, piramida, paralelipipedul, sfera, cilindrul. Relațiile dintre puncte, drepte, plane în spațiu. Teoreme fundamentale (eg. tranzitivitatea în spațiu, teorema celor trei perpendiculare, distanțe în spațiu). Arii și volume. Elemente de trigonometrie.

Algebră: ecuații și inecuații pe R. Intervale pe R. Funcții de gradul I pe R și reprezentarea grafică a funcțiilor de gradul I în reper cartezian.

Bibliografie:

Mogens Niss, Werner Blum, The Learning and Teaching of Mathematical Modelling, Routledge, 2020.

Judith T. Hankes, Native American Pedagogy and Cognitive-Based Mathematics Instruction, Routledge, 2019.

Terry Wood, Barbara Scott Nelson, Janet E. Warfield, Beyond Classical Pedagogy: Teaching Elementary School Mathematics, Routledge, 2001.

Owen Perry B.Sc., Joyce Perry B.Sc., New Syllabus Mathematics for O, MacMillan Education, 1979.

16. Franceză

Modulele III și IV (11-14 ani)

Limba franceză pentru începători

Mentor: Adrien Defrance

Scopul acestui curs este să familiarizeze elevii cu fundamentele foneticii, gramaticii și culturii franceze. Achiziția acestor principii se va realiza pas cu pas, înainte de toate prin dialog, repetiție și utilizarea de imagini. O importanță deosebită va fi acordată înțelegerii și exprimării orale, care constituie, de obicei, punctul slab al elevilor, chiar dacă aceste două competențe primează în fața scrisului în procesul de comunicare. Înțelegerea foneticii limbii franceze le va permite elevilor să pronunțe și să distingă în mod corect toate sunetele francezei standard, grație unor exerciții de tip dictare și a înregistrărilor adaptate din utilizarea de zi cu zi a limbii. De asemenea, elevii vor învăța să citească și să asocieze un sunet unei litere sau unui grup de litere în franceză. Studiul gramaticii se va limita la elementele de bază – derivarea cuvintelor, genul, conjugarea celor mai frecvente verbe la modul indicativ prezent – cu scopul de a ajuta elevii să progreseze cât mai rapid în studiul limbii. Procesul va fi facilitat de utilizarea unor materiale interesante, precum Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault sau Fabulele lui La Fontaine : Vulpea și corbul, Greierele și Furnica, Lupul și mielul. Pe lângă aspectul lingvistic, studiul acestor texte are ca obiectiv oferirea unei viziuni asupra culturii franceze tradiționale, atât artistică, cât și istorică sau gastronomică. Nivelul vizat este A1 (A2, în funcție de numărul de ore alocate și de grupa de vârstă.)

17. Zeng Shen, Învățătura cea mare

Zeng Shen, Învățătura cea mare (Da Xue, 大學)

Modul IV (12-14 ani)

Mentor: Kenan Wang

Cartea este opera de introducere a gândirii confucianiste, fiind plasată în primul loc în cadrul celor patru cărți și cinci clasici și face parte din bibliografia obligatorie a examenelor imperiale. În China medievală, imediat după ce dobândesc noțiunile de bază ale filologiei și ale eticii, elevii sunt introduși în „Marea învățătură”. Nu se știe cu exactitate cine a fost autorul cărții, însă Zhu Xi consideră că este un testament al lui Confucius și al discipolilor săi și atribuie lui Zeng Shen colectarea și editarea acestuia.

„Marea învățătură” promovează perspectiva confucianistă despre relația dintre cultivarea virtuților personale, bună gospodărire a familiei și bună guvernare a societății, considerate ca fiind trei trepte ale vocației omului, care se diferențiază prin grade diferite ale cultivării personale. Autorul sau autorii cărții propune că realizarea acestei cultivări se poate face prin „investigația lucrurilor și descoperirea înțelepciunii”. În alte cuvinte, metodologia acestei cărți seamănă cu teologia naturală; însă scopul ei este limitat la viața pământească, anume menținerea societății.

În cadrul lecturii, după ce îi voi introduce pe elevii în contextul istoric potrivit; obiectivul cursului va fi să-i facă să înțeleagă fundamentul filosofiei politice confucianiste și să o compare cu filosofia politică occidentală. Pentru evaluarea cursului, voi provoca pe elevii să se gândească în mod abstract asupra rolului virtuților personale în politică, lansând două întrebări: „Sunt contradictorii exigențele morale cu construirea unei ordini sociale juste?” și „Care este determinantul principal care face pe un om să evite comiterea unei infracțiuni – convingerile lui morale sau teamă de pedeapsă din partea societății?”

18. Romane arhetipale în cultura română

Romane și nuvele arhetipale ale literaturii române

Mentor: Petre Guran

Cursul își propune să ofere o imagine a culturii românești văzută prin ochii scriitorilor, explorând diverse straturi și orizonturi ale societății românești și momente dramatice care au reprezentat adevărate dezvăluiri (apocalipse) ale mecanismelor sociale. Este un atelier care încearcă să pună în valoare literatura ca sursă pentru înțelegerea naturii umane. În același timp, atelierul va dezvolta capacitățile cognitive ale tinerilor prin exerciții de rezumat, parafrază, dezbatere a punctelor de vedere apărate de diferite personaje literare, iar în modulul IV va introduce tehnica de redactare a unui eseu.

Modul III (11-12 ani, cl. a V-a)

 1. Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis
 2. Ioan Slavici, Moara cu noroc
 3. L. Caragiale, Kir Ianulea,
 4. George Topârceanu, Minunile Sfântului Sisoe
 5. Gala Galaction, Moara lui Călifar
 6. Vasile Voiculescu, Lostrița

Modul III (12-13 ani, cl. a VI-a)

 1. Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și noi
 2. Duiliu Zamfirescu, Romanul Comăneștenilor (Viața la țară și Tănase Scatiu)
 3. Mihail Sadoveanu, Creanga de Aur
 4. Radu Tudoran, Un port la răsărit
 5. Constantin Virgil Gheorghiu, Ora 25

Modul IV (13-14 ani, cl. a VII-a)

 1. L. Caragiale, La hanul lui Mânjoală
 2. Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraților
 3. Panait Istrati, Ciulinii Bărăganului și Haiducii
 4. Jean Bart, Europolis
 5. Gib Mihăescu, Rusoaica

Modul IV (14-15 ani, cl. a VIII-a)

 1. Matei Caragiale, Craii de Curtea Veche
 2. Mihail Sadoveanu, Ochi de Urs și Baltagul
 3. Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene
 4. Vintilă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil
 5. Vasile Voiculescu, Zahei orbul
19. Biologie aplicată

Module III și IV (11-14 ani)

Mentori: Mihai Petrescu Puică și Andreea Petrescu-Puică, Ana Cojocaru

Materia biologie, cu subdiviziunile ei adaptate vârstei, botanică, entomologie, zoologie, se va studia în cadrul taberelor școala din pădure. Acestea sunt tabere organizate într-o zonă rurală bine prezervată, cu o așezare în afara satului. Acolo elevii vor avea ocazia să studieze gâze, plante și chiar animale în contextul lor natural. Lecțiile de botanică vor fi acompaniate de plantarea unei grădini și participare la viața unei ferme. O parte de actul pedagogic se va axa pe studiul pădurii și a ciclurilor naturale botanice și zoologice ale acesteia.

Taberele vor fi organizate în cadrul programului Pădurea de la Bunești al Școlii de la Bunești, Asociația Prietenii Școlii de la Bunești, director Mihai Petrescu-Puică.

20. Thomas Mann

Modulul V (15-18 ani)

Mentor: Robert Gabriel Ciobanu

Unul dintre cele mai complexe romane ale secolului douăzeci, Doctor Faustus explorează o temă care în ultimii trei sute de ani a obsedat nu doar cultura germană, ci întreaga literatură europeană: raportul geniului cu lumea socială, morala și, cum spunea Nicolae Steinhardt, cumsecădenia. Povestea tragică a compozitorului Adrian Leverkühn, povestită de prietenul său, Serenus Zeitblom, ilustrează consecințele „pactului cu diavolul”, metaforă pentru schimbul dintre creativitatea ieșită din comun, anormală, și viața normală, așezată. Dar cât de necesar este, de fapt, acest schimb? Lectura romanului ne va da prilejul să interogăm, printre altele, o percepție profund înrădăcinată în mentalul colectiv european, o prejudecată care așază geniul în afara constrângerilor și datoriilor sociale și morale.

Roman de idei, Doctor Faustus este o meditație despre artă, creație și compromis, despre viața intelectuală și viața comună. Romanul lui Thomas Mann ne va da posibilitatea să explorăm un fragment important din istoria intelectuală europeană și să chestionăm presupozițiile și ramificațiile unora dintre ideile cele mai circulate ale culturii occidentale.

Vom folosi traducerea realizată de Eugen Barbu și Andrei Ion Deleanu în 1970. Cele mai bune traduceri din literatura universală au fost realizate înainte de 1989. Motivul nu este greu de intuit: lipsiți de drept de semnătură sau cenzurați de autoritățile comuniste, unii dintre cei mai iluștri profesori și intelectuali din acea vreme au găsit în traducere un refugiu disponibil. 

21. Mihail Bulgakov

Modulul V (15-16 ani)

Mentor: Robert Gabriel Ciobanu

Publicată în 1967, cartea lui Bulgakov este o satiră plină de umor a Moscovei anilor ’30. Trei diavoli năvălesc în Rusia și dau peste cap viața oamenilor. Profesorul Woland, motanul Behemoth și aghiotantul Azazello fac profeții stranii care se adeveresc, pun la cale numere de magie care îi lasă faliți pe spectatori, demască intențiile necurate ale citadinilor moscoviți și își bat joc de birocrația literară de la Uniunea Scriitorilor. Lumea aparent așezată a Rusiei staliniste se transformă repede într-un tablou haotic, în care, totuși, se țese o poveste de dragoste ce trimite la Faustul lui Goethe. Într-un plan paralel, Iisus este judecat – din nou? – de Pilat, cu care conversează, de data aceasta îndelung, despre dreptate, bine și adevăr…

Considerat de unii critici un roman postmodern avant la lettre, „Maestrul și Margareta” este o capodoperă a literaturii secolului douăzeci. O satiră anti-comunistă, o conversație cu literatura occidentală clasică, o scriere ezoterică îmbibată de simboluri ascunse și referințe criptice și, mai mult decât orice, o dovadă de măiestrie și talent literar, romanul lui Bulgakov este o poartă de acces către istoria recentă, imaginarul european și temele de reflecție care au configurat gândirea occidentală.

În limba română există mai multe traduceri ale romanului „Maestrul și Margareta”. Vom folosi traducerea realizată de Natalia Radovici, care a fost reeditată în mai multe rânduri de la prima apariție, în 1970.

22. Arts and Crafts

ARTĂ CULINARĂ

Modulele I-IV (6-10 ani și 11-14 ani)

Mentor: Cosmina David

Elevii vor fi provocați să-și dezvolte toate simțurile, inclusiv gustul, tactilitatea și mirosul pentru a percepe lumea înconjurătoare cât mai variat și cât mai detaliat. Experiența lor perceptivă aproximează astfel viața complexă a adultului prin nevoia lor de bază: hrana.

Momentele născute în cadrul orelor de artă culinară ating valori precum familia, recunoștința, respectul și blândețea. Curriculă adaptată și pentru elevii cu CES – cerințe educaționale speciale. 

Obiective pedagogice:

 • asimilarea unor concepte despre hrana sănătoasă și procesul de a mânca echilibrat
 • dezvoltarea creativității, recunoștinței și dăruirii prin împărțirea preparatului final cu toată echipa.
 • dobândirea unor instrumente de organizare, lucru în echipă și abilități de lidership;
 • îmbunătățirea capacității de concentrare, disciplină și răbdare
 • dezvoltarea autonomiei de a finaliza o sarcină necesară precum curățarea blatului de lucru.
 • Dezvoltarea responsabilității față de mediu prin cumpărarea produselor locale și fără plastic.

ARTS&CRAFTS

Modulele I și II (6-11 ani)

Mentor: Cosmina David

Abordarea holistică a artei prin cele șase simțuri: văz, auz, miros, gust, tactilitate și pe cale spirituală sau noetic. Explicarea mișcării Arts & Crafts prin: natură, credință, familie, incluziune. Beneficiile și utilitatea artiștilor într-un viitor dominat de inteligența artificială. Curriculă adaptată și pentru elevii cu CES – cerințe educaționale speciale. 

Obiective pedagogice:

 • Asimilarea elementelor esențiale de desen, pictură, arhitectură, artă, design prin diferite materiale naturale.
 • Dezvoltarea lumii interioare, imaginația și creativitatea pe baza valorilor creștine
 • Creșterea nivelului de concentrației și autonomia de a finaliza o sarcină dată.
 • îmbunătățirea capacității de exprimare creativă și conștientizarea propriilor emoții prin intermediul terapiei de artă;
 • dobândirea abilităților manuale și dezvoltarea motricității prin atelierele de lucru manual;
 • dezvoltarea mijloacelor de cunoaștere individuală și de grup prin jocuri;
 • inițierea în conceptul de sustenabilitate, upcycling, economie circulară;
 • Dezvoltarea culturii generale despre artiști și rolul artei în societate.
 • Conștienizarea cum ne ajută tehnologia în mediul artistic.

CALIGRAFIE

Modul III și IV (10-14 ani)

Mentor: Cosmina David

Caligrafia este învățarea artei de a scrie frumos. În acest context benefic elevii se concentrează să facă literele clar și armonios. Astfel procesul schimbă modul în care mintea lor funcționează deoarece creierul lor construiește noi căi neuronale. Rezultatul naște bucuria și încrederea în sine punându-le în valoare personalitatea. Curricula este adaptată și pentru elevii cu CES – cerințe educaționale speciale. 

Obiective pedagogice: 

 • asimilarea unor elemente esențiale din cultura artei de a scrie frumos
 • îmbunătățirea capacității de concentrare, răbdare și reziliență la frustrare
 • dobândirea diversității fonturilor de scris prin diferite tipuri de penițe
 • dezvoltarea mijloacelor de expresivitate prin exerciții de compus poezii.
 • Dezvoltarea abilităților manuale și a responsabilității față de mediu prin realizarea hârtiei manuale prin reciclarea maculaturii.
 • Asimilarea cunoștințelor despre simbolurile sigiliilor și cum le pot folosi în prezent.
23. Arte marțiale

Modulele I-V

Mentor: Sensei Gheorghe Ioghen

În spatele cărților bine citite stau exercițiile fizice bine pregătite. Acestea, sub chipul artelor marțiale, sunt arma secretă a a minții sănătoase. Cercetarea contemporană asupra performanțelor artelor marțiale n-a făcut decât să confirme proverbul latin: MENS SANA IN CORPORE SANO. Practicarea artelor marțiale contribuie la o stare de echilibru între trup, minte și suflet. Transferând regulile și puterile din palestra în viața de zi cu zi, copiii au ocazia de a deveni stăpânii propriei lor creșteri. În desfășurarea acestui proces, mentorul ascultă creșterea și o îndrumă din privire.

24. Introducere în arhitectură

Modulul V (15-18 ani)

Mentor: arh. Ana-Maria Goilav

Educație de arhitectură (cunoscută în occident sub termenul de Baukultur) face parte din cultura generală în civilizația europeană și presupune capacitatea de a înțelege universul construit, univers cultural prin excelență. De aceea cursul se adresează oricărui tânăr care-și dorește o înțelegere în adâncime a universului construit și a sensurilor pe care le transmite. Cursul este în același timp o indispensabilă introducere în  meseria de arhitect, începând cu principii de desen, lecturile necesare acestui domeniu, referințe de baza la istoria artei și arhitecturii și cunoștințe de fizica materialelor de construcție. Tipul de cultură generală sau specială necesar pentru o carieră de arhitect trebui să înceapă cu mult înaintea studiilor specializate de arhitectură, în primul rând cu o varietate de discipline umaniste, de la limbi clasice și moderne până la cunoștințe de estetică, psihologie și sociologie.